0 item (0)

Op uw aankopen bij Saunaspul.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 Definities :

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

-

Saunaspul.nl :  
De onderneming met de handelsnaam "Saunaspul.nl",

 

De website :  De website van Saunaspul.nl, en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering aan de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.

-

Product : 
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Saunaspul.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

-

Klant : 
Iedere natuurlijke persoon die met Saunaspul.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

 Artikel 2 Algemeen :

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Saunaspul.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 3 Aanbiedingen:

1.

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle producten geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, aansluitmateriaal,  enz. hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

   

2.

Afbeeldingen, productomschrijvingen,(technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Saunaspul.nl is echter niet aansprakelijk voor fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. (of de  gevolgen daarvan)

3.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
In de categorieën vindt u de producten. Vervolgens kiest u de producten die u wilt aanschaffen door op de winkelwagen button te klikken. Wilt u meer dan 1 artikel aanschaffen klik dan op "Verder winkelen". 

Is uw winkelwagentje naar wens gevuld, kies dan de gewenste verzendmethode en klik op "afrekenen". 
Geef nu uw naam en adresgegevens op en kies een betaalmethode. Eventueel kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat bij een eventuele volgende aankoop uw gegevens automatisch worden ingevuld (dit is optioneel). Klik op "Volgende" 
Controleer uw bestelling en adresgegevens. U kunt hier ook uw bestelling afdrukken. Klik op "Volgende" (om te betalen via iDEAL of vooruitbetaling) en uw bestelling is geplaatst

Artikel 4 Overeenkomst:    

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering per e-mail bevestigen

1.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Saunaspul.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2.

Indien op verzoek van de klant door Saunaspul.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Saunaspul.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3.

Bij bestellingen die de somma van € 1.000,00 te boven gaan, en opdrachten voor meer dan een bedrag groot € 1.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Saunaspul.nl een bevestiging heeft gezonden.

In dat geval zal aan de klant een schriftelijke orderbevestiging worden gezonden, die door de klant voor akkoord getekend retour dient te worden gezonden, met toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde eventuele extra voorwaarden.

Eerst na ontvangst door Saunaspul.nl van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging komt de overeenkomst tot stand.

4.

Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.

Artikel 5 Levering :

1.

Saunaspul.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Saunaspul.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen in welke zin dan ook voor  overschrijding van een levertermijn.

2.

Indien niet binnen 30 dagen wordt geleverd na koop mag de klant de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden (tenzij anders overeengekomen).  

Tenzij sprake is van rechtstreekse levering  af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product  zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Bad-winkel.nl de wijze van verzending bepaalt.

Saunaspul.nl brengt voor bestellingen geen verzend- en administratiekosten in rekening, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.
Voor levering op Texel of op 1 van de andere Waddeneilanden brengen wij extra transportkosten in rekening. Deze worden u op aanvraag verstrekt. 
Levering in België is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten gerekend, deze worden u op aanvraag verstrekt. De kosten zijn afhankelijk van het volume en gewicht van de zending.

Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond( bij flatgebouwen , appartementscomplexen, enz. is dit de toegangsdeur op de begane grond in het complex) ; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Saunaspul.nl geen enkele verantwoording.

3.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.

Hiervoor worden herleveringskosten berekend van  € 25,00.

Artikel 6 Retourzendingen:

1.

Voor wat betreft retourzendingen maakt Saunaspul.nl onderscheid tussen voorraadartikelen en artikelen die niet tot de reguliere voorraad behoren en die speciaal voor u af fabriek moeten worden besteld.

Deze speciaal voor u  bestelde artikelen worden door Saunaspul.nl nimmer retour genomen.

Bij de opdrachtbevestiging word aangegeven of het een z.g. special is.

U hebt hierbij dan nog de mogelijkheid om van de bestelling af te zien.

Voorraadartikelen kunnen in principe retour, doch hieraan zijn portokosten/transportkosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen, tenzij de oorzaak van retour name bij Saunaspul.nl rust.

Retourmeldingen van voorraadartikelen dienen binnen 7 werkdagen na levering via mail aan Saunaspul.nl gemeld te worden.

Daarna zijn retourzendingen niet meer mogelijk!

In beginsel komen alle verzendkosten en transportkosten voor het retour zenden volledig voor rekening van de klant. 

2.

Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

3.

Voorts accepteert Saunaspul.nl uitsluitend retourzendingen van producten indien:

-

het product en/of de producten in de originele en onbeschadigde verpakking zitten

-

het product en/of de producten in originele staat zijn

-

het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest

-

het product en/of de producten schoon zijn

-

het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest

-

het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Annuleren


Wij kunnen ons voorstellen dat u een bestelling geplaatst heeft, maar die u later alsnog wilt wijzigen, of ongedaan wilt maken. In zo'n geval dient u dit uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk of per email aan ons te melden. Na deze periode zijn wij helaas genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen bestaan uit administratiekosten maar in het voor u meest ongunstige geval zelfs oplopen tot betaling van de gehele order. Zie hierboven ook het kopje "retouren".

In het geval van speciaal bestelde artikelen kan de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd worden, waardoor u dus de complete bestelling zult moeten afnemen. 

Artikel 7 Garantie :

1.

Op de door Saunaspul.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaar. 

2.

Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere of langere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere of langere termijn als de tussen de klant en Saunaspul.nl overeengekomen garantietermijn.

3.

De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de fabrikant van het product  gehouden is ingevolge de door die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. 
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.

4.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Saunaspul.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 8, Reclamatie :

1. 

De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de bestelling uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk  per mail te geschieden.

Na afloop van deze periode zal Bad-winkel.nl derhalve nimmer producten retour nemen, en met name niet indien de producten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.

3.

Reclames over beschadigingen op of aan het product zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.

4.

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

5.

 

 

6.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Saunaspul.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd  met in achtneming van de voorwaarden zoals genoemd in artikel 6

Artikel 9, Aansprakelijkheid :

1.

Indien het door Saunaspul.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid. 

2.

Nimmer is Saunaspul.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3.

Evenmin is Saunaspul.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 10, Overmacht :

1.

Saunaspul.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Saunaspul.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Saunaspul.nl,  waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Saunaspul.nl geen invloed kan uitoefenen

2.

Saunaspul.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Saunaspul.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.

3.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11, Betaling :

1.

Saunaspul.nl kent 3 mogelijkheden voor het afrekenen van uw bestelling:

VOORUITBETALEN

U kunt het totaalbedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL52INGB0006991911, t.n.v. Saunaspul.nl
Klanten buiten Nederland (binnen de EU) hebben de volgende gegevens nodig voor de betaling aan Saunaspul.nl
IBAN: NL52INGB0006991911
BIC/SWIFT: INGBNL2A

 Let op: vergeet niet uw ordernummer te vermelden bij de betaling! 

iDEAL

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Kijk voor meer informatie op de website van iDEAL.

CONTANTE BETALING

U kunt de goederen ook contant betalen. Dit kan echter alleen als u de goederen komt afhalen bij ons kantoor in Emmen

 Let op:  Het is niet mogelijk om contant te betalen aan onze bezorgers.

 

2.

Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste vijf werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Saunaspul.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

   

3.

Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Saunaspul.nl gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Alsdan is de klant verschuldigd aan Saunaspul.nl, een schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

Artikel 12. Privacy

Saunaspul.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Saunaspul.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Saunaspul.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

·        Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Saunaspul.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw  toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

·        Als u bij Saunaspul.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.  

·        Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

·        Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Saunaspul.nl verkoopt uw gegevens niet


Saunaspul.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Saunaspul.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Saunaspul.nl geen cookies ontvangt. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Saunaspul.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie

   

 Artikel 13, Geschillen :

1.

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Saunaspul.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Saunaspul.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2.

Op elke overeenkomst tussen Saunaspul.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.